Ban Quản lý thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 và phòng trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động 

(LVH) - Thực hiện Công văn số 2970/BVHTTDL-TĐKT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 và phòng trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngày 24/8/2021, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã ban hành Công văn số 432/LVHDL-VP yêu cầu Lãnh đạo, Trưởng các đơn vị:

1. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 19/CT-TTg và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động (có nội dung Chỉ thị đính kèm).

2. Bám sát tình hình thực tế của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ban hành theo Quyết định số 2130/QĐ-BVHTTDL ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, xây dựng các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.

3. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

4. Đưa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2021 để làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm.

5. Trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

Nội dung Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.

Nội dung Công văn số 432/LVHDL-VP của BQL Làng VHDL các DTVN xem tại đây.