Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai Điện 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 31/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 2711/BVHTTDL-VHCS đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ thực hiện:

1. Thực hiện nghiêm Điện 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí thư; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trong việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là kết luận số 07- KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nêu cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

3. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ triển khai thực hiện./.

Nội dung Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 21/7/2021 đăng tải tại đây. 

Nội dung Công văn 2711/BVHTTDL-VHCS đăng tải tại đây.