Quy trình thủ tục đầu tư

Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  

Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

   Chương I: Những quy định chung

   Chương II: Nguyên tắc giải quyết các thủ tục hành chính

   Chương III: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước

   Chương IV: Chấp thuận địa điểm và quy hoạch xây dựng

   Chương V: Dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng và quản lý
                     chất lượng công trình xây dựng

   Chương VI: Bảo vệ môi trường

   Chương VII: Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
                         quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất

   Chương VIII: Tổ chức thực hiện

   Phụ lục 1: Tóm lược các bước thực hiện theo quy trình đầu tư vào các khu chức năng
                     tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

   Phụ lục 2: Thành phần hồ sơ, bản vẽ thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu

   Phụ lục 3: Thành phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất và thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất

   Phụ lục 4: Hệ thống biểu mẫu trong quy trình đầu tư

       Mẫu số 01: Thông tin về nhà đầu tư

       Mẫu số 02: Mẫu đăng ký khảo sát địa điểm

       Mẫu số 03: Biên bản ghi nhớ về việc đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

       Mẫu số 04: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

       Mẫu số 05: Đề xuất dự án đầu tư

       Mẫu II.1: Văn bản Quyết định chủ trương đầu tư

Toàn bộ Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xem tại đây. 


Video
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Bạn cần hỗ trợ?