Ban Quản lý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 25/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch đã có công văn 391/LVHDL-VP yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khẩn chương triển khai một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, triệt để những nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2615/BVHTTDL-VHCS ngày 24/7/2021 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản gửi kèm).

2. Giao Trung tâm thông tin dữ liệu nghiên cứu hướng dẫn lãnh đạo Ban và Lãnh đạo là cấp Trưởng, Phó phụ trách, Người đứng đầu và Phụ trách các đơn vị trực thuộc cài đặt ứng dụng Skype hoặc các ứng dụng khác để phục vụ họp trực tuyến.

3. Văn phòng Ban tham mưu xây dựng lịch trực cơ quan hàng ngày đối với Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo các đơn vị tại số 1 Hoa Lư và phân công cán bộ thường trực để chuyển văn bản cần xử lý ngay trong ngày; trình Lãnh đạo Ban mẫu giấy xác nhận cho cán bộ khi đến cơ quan làm việc theo yêu cầu.

4. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm phân công, sắp xếp, kiểm tra cán bộ khi làm việc tại nhà đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch.

5. Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc triển khai nội dung chỉ đạo tại văn bản này, Công văn số 2615/BVHTTDL-VHCS ngày 24/7/2021 của Bộ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội./

Nội dung Công văn 391/LVHDL-VP đăng tải tại đây.

Nội dung Công văn 2615/BVHTTDL-VHCS đăng tải tại đây.

Nội dung Chỉ thị 17/BVHTTDL-V đăng tải tại đây.