Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, ngày 06/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 2797/BVHTTDL-VHCS yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ:

1. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

2. Các cơ quan Báo chí thuộc Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, sự nỗ lực của nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái chung tay góp sức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; biểu dương sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh; phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với dịch bệnh.

4. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nội dung Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nội dung Công văn số 2797/BVHTTDL-VHCS ngày 06/8/2021