Vài nét về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) là nơi tái hiện không gian kiến trúc văn hóa 54 dân tộc, đồng thời là nơi bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Hải Yến