Đảng bộ Ban Quản lý sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

(LVH) - Ngày 10/7, Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; về phía Đảng bộ Ban Quản lý có các đồng chí: Trịnh Ngọc Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Quyền Trưởng ban; Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy, các đồng chí cấp ủy của 5 Chi bộ trực thuộc cùng các đảng viên Chi bộ Các Ban chuyên môn nghiệp vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng uỷ Ban Quản lý cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng uỷ Ban Quản lý đã chú trọng triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và sinh hoạt chuyên đề; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được duy trì đúng quy định; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với sự nỗ lực cố gắng và đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ VHTTDL và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ cùng các địa phương liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Tại Hội nghị sẽ tập trung vào thảo luận những tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Ban Quản lý.

Đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban đã Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Ban Quản lý.  Theo đó, tập thể Đảng bộ Ban Quản lý luôn đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Ban Quản lý đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn theo kế hoạch đề ra. Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc luôn bám sát nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận, quy chế dân chủ, công tác kiểm tra giám sát để thống nhất từ chủ trương tới phương pháp để đảm bảo đạt kết quả cao trong mọi hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ban Quản lý, luôn quán triệt việc không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ trong triển khai chương trình, kế hoạch công tác của Ban Quản lý nói chung và của từng đơn vị nói riêng.

Đảng ủy và các Chi bộ luôn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng uỷ cấp trên tại Hội nghị Đảng ủy và tại sinh hoạt Chi bộ hàng tháng như tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 theo Hướng dẫn số 69-HD/ĐU ngày 26/12/2023 của Đảng ủy Bộ VHTTDL; Kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 15/01/2024 của Đảng ủy Bộ VHTTDL về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các chương trình hành động thực hiệnNghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 20/02/2024 của Đảng ủy Bộ VHTTDL…

Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Ban Quản lý

Khen thưởng đối với 01 Chi bộ và 04 đảng viên điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia cuộc thi “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 với chủ để “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với công cuộc chuyển đổi số - góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Chuyển đảng chính thức đối với 02 đảng viên dự bị và cử 08 quần chúng ưu tú tham dự lớp cảm tình Đảng; Tổ chức sinh hoạt 05 chuyên đề; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Quản lý kiểm tra 01 Chi bộ và 01 đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo. Các Chi bộ trực thuộc tự kiểm tra, giám sát 10 đảng viên.

Đảng ủy Lãnh đạo Ban Quản lý chỉ đạo, lãnh đạo các công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chị hội Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác được Bộ VHTTDL giao. Qua đó Đảng viên trong Đảng bộ Ban Quản lý luôn nêu cao vai trò trách nhiệm đối với công tác được giao, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị.

Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Lãnh đạo Ban Quản lý lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác tham mưu xây dựng văn bản: Hoàn thành văn bản gửi xin ý kiến các Bộ có liên quan nội dung Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý; Hoàn thành dự thảo Xây dựng Thông tư quy đinh tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa; Hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý; Tiếp tục hoàn thiện Đề án thu phí tham quan tại Làng Văn hóa; Hoàn thành tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương về dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế và hướng dẫn triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị thường niên tại Làng Văn hóa; thực hiện sắp xếp lại cấp Phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý (giảm 07 phòng). Tạm dừng hoạt động 01 đơn vị. Hoàn thành bổ nhiệm 02 lãnh đạo cấp Phòng và đang thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 lãnh đạo đơn vị, 02 lãnh đạo Phòng và 01 Kế toán trưởng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Ban Quản lý xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

Về công tác xây dựng đảng: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Đảng uỷ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết; đồng thời tiếp tục quán triệt, Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng uỷ Khối về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, việc cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Công tác tổ chức, xây dựng đảng: đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và sinh hoạt chuyên đề: hoàn thành kiểm tra 01 Chi bộ và 01 đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo; các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tự kiểm tra, giám sát và sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch đã ban hành.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức; tạo điều kiện để đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ với Lãnh đạo Ban trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ban Quản lý; Các chi bộ lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chương trình công tác năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khối lượng của Trưởng ban Ban Quản lý tại các cuộc họp giao ban công tác tháng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trao bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2019 - 2023

Cũng tại Hội nghị, Bí thư các chi bộ đã đưa ra những ý kiến tham luận về một số vấn đề và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ nói riêng và Đảng bộ Ban Quản lý nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Ban Quản lý trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Ban Quản lý tiếp tục bám sát các hoạt động chuyên môn của đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, đồng chí mong muốn Đảng bộ Ban Quản lý tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Thay mặt Đảng bộ Ban Quản lý, Bí thư Đảng ủy Trịnh Ngọc Chung cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL, Đảng bộ Ban Quản lý sẽ tiếp thu và chỉ đạo các Chi bộ lĩnh hội với tinh thần cầu thị, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu Chi bộ truyền tải tới các đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi những kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ VHTTDL đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã trao bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Bí thư Đảng ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2019 - 2023. 

Phạm Hương