Kế hoạch tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021

(LVH) - Ngày 29/10, Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch số 4045/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Sự kiện sẽ diễn ra trong 06 ngày từ 18 - 23/11/2021.

Sự kiện được tổ chức để tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống - Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc sẽ diễn ra trong sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021

Bên cạnh đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 dự kiến sẽ có 04 nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021; Thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc; Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoạt động khác của cộng đồng các dân tộc.

Phạm Hương